Làm thầy không dễ!

Bài viết này có thể sẽ gây ra cảm giác lên mặt dạy đời với một vài ai đó nhưng những gì tôi viết ở đây cũng là viết về kinh nghiệm mình đã trải qua. Do đó, nếu có bêu xấu là tôi tự bêu xấu mình trước vậy. Hồi nhỏ khi học về... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑